Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie

Projekt, którego celem jest wzbogacenie i wzmocnienie lokalnych programów działających na rzecz pomocy rodzinie w kryzysie (m.in. spowodowanym rozwodem lub separacją), wkracza w fazę zasadniczą. Kliknij Czytaj więcej aby poznać założenia projektu.

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych jest wzbogacenie i wzmocnienie lokalnych programów działających na rzecz pomocy rodzinie w kryzysie (m.in. spowodowanym rozwodem lub separacją).

Chcemy stworzyć warunki do współpracy i lepszego poznania się między specjalistami pracującymi z rodziną w kryzysie a także zaproponować im włączenie mediacji rodzinnej w istniejące programy i systemy wspierania rodziny. Program obejmie swym zasięgiem trzy społeczności lokalne na Mazowszu – Radom oraz dwie dzielnice Warszawy – Wolę i Białołękę.

Co się wydarzy w ramach projektu? Powstaną trzy lokalne grupy zadaniowe złożone z pracowników i specjalistów z instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz placówek prywatnych pracujących na rzecz rodziny, w tym przede wszystkim:

 • pracowników socjalnych, specjalistów w zakresie pomocy rodzinie
 • i prawników z ośrodków pomocy społecznej;

 • psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno – pedagogicznych, poradni rodzinnych;
 • specjalistów pracujący z rodziną w organizacjach pozarządowych świadczących pomoc rodzinie, w tym mediatorów rodzinnych;
 • doradców parafialnych poradni rodzinnych;
 • specjalistów z prywatnych ośrodków terapeutycznych;
 • urzędników Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia z Urzędów Dzielnic Wola i Białołęka oraz Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Wypracują one wspólne założenia na rzecz wzmocnienia lub stworzenia spójnego, lokalnego systemu wsparcia rodziny w kryzysie, który będzie oparty na jasnych zasadach współpracy między organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Lokalne Grupy Partnerskie określą najlepsze dla swojej społeczności sposoby włączania mediacji do lokalnych programów wspierania rodziny. Każda z grup zadaniowych spotka się trzykrotnie.

Zostaną przeprowadzone dwudniowe warsztaty wprowadzające do mediacji dla profesjonalistów pracujących z rodziną. Uczestnicy poznają zasady mediacji, jej założenia oraz podstawowe zalety i ograniczenia. Nauczą się rozpoznawać, w jakich sprawach mediacja może pomóc, a w jakich należy szukać innych rozwiązań.

Wydamy dwie broszury informacyjne: jedną skierowaną do specjalistów świadczących pomoc rodzinie oraz drugą dla osób będących w kryzysie rozstaniowym.

W ramach projektu odbędzie się również 16 października 2008r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym „Zielna” konferencja pt. „Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Miejsce mediacji w systemie wsparcia rodziny w kryzysie”. Konferencja będzie centralnym wydarzeniem, obchodzonego w Polsce po raz pierwszy, Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Co osiągniemy? W każdym z rejonów objętych projektem powstanie mapa lokalnych zasobów, zawierająca między innymi informacje dotyczące tego:
1. Gdzie rodzina w kryzysie rozstania może liczyć na wsparcie; jakiego rodzaju jest to pomoc; jakie są warunki jej udzielania;
2. Gdzie jest udzielana pomoc bezpłatna; jakie warunki trzeba spełnić, by móc z niej skorzystać; jaki jest czas oczekiwania na skorzystanie z usługi;
3. Jakie organizacje i instytucje zajmują się na danym terenie świadczeniem usług, jakie to są usługi, jacy ludzie są odpowiedzialni za pomoc rodzinie; jaki jest zakres ich obowiązków.
Powstanie mapa lokalnych potrzeb uwzględniająca m.in.:
1. Jakie konflikty rodzinne dominują na danym terenie; jaka jest liczba rozwodów; czy są jakieś ich specyficzne przyczyny;
2. Jakie są specyficzne lokalne obszary do wykorzystania mediacji;
3. Jakie są bariery i ograniczenia we współpracy organizacji
i instytucji służących pomocą rodzinie w kryzysie, w tym w kryzysie okołorozwodowym;
4. Jakie są lokalne bariery i ograniczenia w stosowaniu mediacji.

Zostaną określone możliwości wykorzystania mediacji, a instytucja mediacji zostanie wpisana do lokalnych programów i systemów wspierania rodziny.

Jakie będą korzyści?
Korzyści dla klientów:

 • Jasna oferta pomocy dla rodziny w kryzysie rozstania pozwoli na szybkie znalezienie odpowiedniego specjalisty oraz wyjaśni zasady, na których opierają się różne formy wsparcia rodziny (mediacja, terapia, poradnictwo, etc.)

Korzyści dla profesjonalistów pracujących z rodziną:

 • Uzyskają oni dostęp do pełnej informacji o różnych możliwościach pomocy i zasadach jej udzielania.
 • Zyskają zrozumienie dla specyfiki różnych podejść do pracy z rodziną i możliwość komponowania oferty pomocy rodzinie składającej się z różnych jej form.
 • Rozwiną i/lub wzmocnią osobiste kontakty z innymi specjalistami, co umożliwi szybsze i szersze upowszechnianie dobrych praktyk oraz sprawne reagowanie na obserwowane potrzeby rodziny;
 • Dojdzie do wzmocnienia współpracy między przedstawicielami lokalnych środowisk działających na rzecz rodziny.
 • Zostaną zawiązane lokalne koalicje i wypracowane zasady ich działania.
 • Uczestnicy projektu zyskają dodatkowe kompetencje umożliwiające wykorzystywanie mediacji w swojej praktyce zawodowej (znajomość wskazań i przeciwwskazań do mediacji, wiedza na temat celów i zasad mediacji, przebiegu, możliwych korzyści etc.).
 • Zostaną opracowane systemowe rozwiązania włączające mediację do metod pracy z rodziną w kryzysie (wiedza na temat specyfiki działania lokalnych centrów mediacyjnych).
 • Zwiększy się także kompleksowość i skuteczność oferty skierowanej do rodzin.

Projekt „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania. Mediacja rodzinna w systemie pomocy rodzinie w kryzysie” finansowany jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.