Zasady ubiegania się o wpis na listę stałych mediatorów SMR

 1. O wpis na listę stałych mediatorów rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych mogą się ubiegać osoby, które jednocześnie spełniają następujące kryteria:
  1. są członkami zwyczajnymi SMR
  2. mają na bieżąco opłacone składki członkowskie
  3. mają wyższe wykształcenie (wymagane dołączenie do wniosku kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych)
  4. posiadają minimum 80-godzinne przeszkolenie z mediacji, w tym również rodzinnych (poświadczone certyfikatami ukończenia szkolenia);
  5. deklarują, że:
   • przeprowadziły mediacje w minimum 10 sprawach (z tego w 5 jako mediator wiodący lub równoprawny ko-mediator),
   • przynajmniej 7 z tych mediacji obejmowało minimum 2 sesje wspólne (w modelu pracy mediacyjnej rozpoczynającej się od spotkania wspólnego z obiema stronami) lub 1 sesję wspólną (w modelu pracy mediacyjnej rozpoczynającej się od spotkań indywidualnych ze stronami)
   • 3 ze spraw zostały zakończone spisaniem porozumienia (całościowego bądź częściowego);
  6. przedstawią opisy dwóch przeprowadzonych przez siebie mediacji rodzinnych (zgodnie z „Wytycznymi do opisu przypadku”);
  7. przedstawią plan rozwoju własnych kompetencji i wiedzy w zakresie mediacji rodzinnej na najbliższy rok;
  8. spełniają wymogi formalne bycia mediatorem przewidziane ustawą;
  9. złożą wniosek i zgodę na wpisanie ich na listę;
  10. *ewentualnie dołączą rekomendację od innych mediatorów, z którymi współpracowały lub osób, u których przechodziły szkolenie.
 2. Osoba ubiegająca się o wpis na listę przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez nią powyższych kryteriów. Wpisu na listę dokonuje Komisja ds. Standardów i Certyfikacji, która weryfikuje i ocenia przedstawione dokumenty. W przypadku negatywnej oceny Komisja może odmówić wpisu. Wszystkie osoby ubiegające się o wpis (lub jego przedłużenie) są powiadamiane o decyzji Komisji.
 3. Wpis początkowy na listę dokonany na powyższych zasadach obowiązuje na okres jednego roku.
 4. Po upływie roku wpis może być przedłużony na wniosek zainteresowanego.
    Należy wtedy przesłać do Komisji ds. Standardów i Certyfikacji wniosek o przedłużenie wpisu, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju własnych kompetencji i sprawozdanie z własnej działalności mediacyjnej za okres ostatniego roku, oraz dołączyć opis dwóch nowych przypadków. Po pozytywnej weryfikacji wpis jest przedłużany na okres 4 lat.
 5. Osoby ubiegające się o przedłużenie wpisu na kolejne okresy (po upływie 4 lat) przesyłają do Komisji ds. Standardów i Certyfikacji wniosek o przedłużenie wpisu, sprawozdanie z własnej działalności mediacyjnej za okres ostatnich 4 lat (liczba przeprowadzonych mediacji, liczba zawartych porozumień) i rozwoju swoich kompetencji mediacyjnych (szkolenia, superwizje, inne), oraz dołączają opis dwóch nowych przypadków (w tym jeden zakończony zawarciem porozumienia).
 6. Osoby ubiegające się o wznowienie wpisu po okresie przerwy przesyłają do Komisji ds. Standardów i Certyfikacji wniosek o wznowienie wpisu, sprawozdanie z własnej działalności mediacyjnej w okresie przerwy (liczba przeprowadzonych mediacji, liczba zawartych porozumień) i rozwoju swoich kompetencji mediacyjnych (szkolenia, superwizje, inne), oraz dołączają opis dwóch nowych przypadków (w tym jeden zakończony zawarciem porozumienia).
 7. Komisja ds. Standardów i Certyfikacji SMR gromadzi napływające wnioski i rozpatruje je dwa razy do roku: na wiosnę – wnioski, które napłynęły do końca lutego i jesienią – wnioski, które napłynęły do końca września. Na ich rozpatrzenie Komisja ma 2 miesiące, czyli odpowiednio do końca kwietnia i do końca listopada. 
 8. Mediator, który nie złoży w terminie wymaganych dokumentów, nie będzie mógł być wpisany na listę.
 9. Mediator wpisany na listę może samodzielnie zrezygnować z figurowania na niej po złożeniu pisemnej rezygnacji adresowanej do Komisji ds. Standardów i Certyfikacji SMR.
 10. Opłata od wpisu początkowego wynosi 50 zł, opłata za przedłużenie wpisu – 25 zł.

Warszawa,
10 czerwca 2010

Pobierz wniosek o wpis na listę stałych mediatorów SMR
Pobierz wytyczne do opisu przypadku