Zasady ubiegania się o rekomendację SMR dla ośrodka mediacyjnego

Procedura rekomendacji Ośrodka Mediacyjnego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Rekomendacji udziela się – na ich wniosek – ośrodkom mediacyjnym spełniającym wymagania określone przez „Standardy prowadzenia ośrodka mediacyjnego rekomendowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych” przyjęte przez Walne Zebranie SMR 29 marca 2008.

§ 1. Komisja ds. Rekomendacji ośrodków mediacyjnych
Przeprowadzenia procesu rekomendacji dokonuje Komisja ds. Rekomendacji Ośrodków Mediacyjnych SMR. Komisja ds. Rekomendacji Ośrodków Mediacyjnych liczy czterech członków i składa się z:

 1. stałego sekretarza wybranego przez Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych SMR,
 2. przedstawiciela Zarządu SMR,
 3. przedstawiciela Komisji ds. Standardów i Certyfikacji,
 4. przedstawiciela trenerów rekomendowanych przez SMR.

§ 2. Warunki udzielania rekomendacji ośrodkom mediacyjnym
Warunki, jakie musi spełnić ośrodek, by ubiegać się o rekomendację są opisane w „Standardach prowadzenia ośrodka mediacyjnego rekomendowanego przez SMR”.

§ 3. Przebieg procesu rekomendacji

 1. Wnioski o rekomendację można składać dwa razy do roku – w nieprzekraczalnych terminach do 28 lutego i do 30 września.
 2. Proces uzyskania rekomendacji jest dwuetapowy:
  Etap1
  1. Kierownik ośrodka (lub jego przedstawiciel) składa do Komisji ds. Rekomendacji Ośrodków Mediacyjnych:
   1. podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zgodnie z opracowanym przez Komisję ds. Rekomendacji Ośrodków Mediacyjnych spisem wymaganych do rekomendacji dokumentów,
   2. oraz dołącza dowód opłacenia opłaty recenzenckiej w wysokości 300 zł.
  2. Kompletna dokumentacja powinna być złożona w dwóch egzemplarzach.
  3. Nieodpowiednio wypełniony wniosek, brak wszystkich niezbędnych dokumentów lub dowodu opłacenia opłaty recenzenckiej uniemożliwia prowadzenie procedury rekomendacji i powoduje odesłanie wniosku z uzasadnieniem decyzji.
  4. Co najmniej dwóch członków Komisji szczegółowo analizuje złożoną dokumentację i przedstawia swoją opinię Komisji.
  5. Komisja ma prawo żądać od ubiegających się o rekomendację ośrodków przedłożenia dodatkowych zaświadczeń, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji.
  Etap 2
  1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku następuje weryfikacja stanu faktycznego dokonywana przez przedstawiciela/li Komisji podczas wizytacji ośrodka.
  2. Dokonujący wizytacji przedstawia swoją opinię Komisji, która podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu (bądź wstrzymaniu) rekomendacji.
 3. Komisja powiadamia ośrodek starający się o rekomendację o swojej decyzji.
 4. Ośrodek, co do którego Komisja podjęła decyzję o udzieleniu rekomendacji, otrzymuje na piśmie „Zaświadczenie o uzyskaniu rekomendacji” o kolejnym numerze, potwierdzone przez upoważnionego członka Komisji oraz członka Zarządu SMR.
 5. Ośrodki, które nie uzyskały rekomendacji, otrzymują informację, co powinny uzupełnić/poprawić, aby spełnić wymogi SMR w tym zakresie.
 6. Ośrodek rekomendowany jest zobowiązany do przekazywania Komisji sprawozdania rocznego według wzoru przygotowanego przez Komisję.

§ 4. Tryb Pracy Komisji

 1. Komisja jest zobowiązana do przeprowadzenia procedury rekomendacyjnej i podjęcia decyzji o udzieleniu (bądź nie udzieleniu) rekomendacji w terminie do 90 dni od daty składania wniosków (tj. od 28 lutego i 30 września).
 2. Uchwały Komisji są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji.
 3. Komisja pracuje zgodnie z opracowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zarząd SMR regulaminem.
 4. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. Protokół podpisują członkowie obecni na posiedzeniu.

§ 5. Okres na który udzielana jest rekomendacja
Rekomendacja początkowa jest udzielana na okres jednego roku.
Po jego upływie zostaje dokonana przez Komisję ponowna ocena ośrodka i sposobu wywiązania się z nałożonych zaleceń i zobowiązań. W tym celu ośrodek składa wniosek o przedłużenie rekomendacji oraz dowód opłaty recenzenckiej w wysokości 300zł. W przypadku jej pozytywnego rezultatu rekomendacja zostaje przedłużona na kolejne 5 lat. Ocena negatywna jest równoznaczna z cofnięciem rekomendacji.

§ 6. Odwołania od decyzji Komisji
Ośrodek, który nie uzyskał rekomendacji, ma prawo do odwołania się od decyzji Komisji do Komisji Odwoławczej (po jej powołaniu przez Walne Zebranie Członków SMR ), a do czasu jej powołania – do Walnego Zebrania Członków SMR.

§ 7. Wsparcie rekomendowanych ośrodków mediacyjnych ze strony SMR
Ośrodek mediacyjny rekomendowany przez Stowarzyszenie ma prawo do:

 1. Wykorzystywania broszury SMR wraz z lokalną wkładką informującą o działaniu ośrodków mediacyjnych i innych specjalistów pomocy rodzinie na danym terenie. Koszty druku lokalnej wkładki ponosi SMR.
 2. Wsparcia ze strony trenera SMR w formie spotkań konsultacyjnych raz na pół roku. Koszty dojazdu trenera i przeprowadzenia konsultacji są współfinansowane przez SMR.
 3. Dostępu do szkoleń wewnętrznych SMR i szkoleń na zmówienie po preferencyjnych cenach.
 4. Promocji na stronie SMR i w materiałach informacyjnych SMR.
 5. Stałego dostępu do informacji o bieżących działaniach SMR.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Kryteria rekomendacji ośrodka
 3. Prowadzenie mediacji w ośrodku
 4. Kadra ośrodka mediacyjnego
 5. Wyposażenie i prowadzenie ośrodka mediacyjnego