Zasady ubiegania się o rekomendację trenerską

Regulamin udzielania rekomendacji trenerom Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych przez Komisję do spraw Standardów i Certyfikacji SMR

§ 1

 1. Komisja ds. Standardów i Certyfikacji, zwana dalej Komisją, jest organem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR) powołanym na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania SMR z dn. 18.11.2005 r. Uchwałą nr 9 Walnego Zebrania SMR z dn. 31.03.2006 zostało jej powierzone zadanie stworzenia i prowadzenia listy rekomendowanych trenerów i ko-trenerów SMR.
 2. W pracach Komisji nad rekomendacjami dla trenerów i ko-trenerów – oprócz jej stałych członków – bierze udział upoważniony/a przedstawiciel(ka) Rady ds. Szkoleń i Rozwoju SMR.
 3. Dla sprawnego toku pracy Komisja ma prawo powołać Zespół ds. Rekomendacji Trenerskich.

§ 2
Komisja działa na podstawie Statutu SMR, uchwał Walnego Zebrania i własnych regulaminów.

Proces udzielania rekomendacji

Rekomendacji udziela się – na ich wniosek – trenerom-członkom SMR, spełniającym wymagania określone przez Procedurę rekomendacji trenerów w zakresie mediacji rodzinnej SMR oraz Standardy szkolenia mediatorów rodzinnych przyjęte przez Walne Zebranie w marcu 2006 (z poprawkami zatwierdzonymi przez Walne Zebranie w marcu 2008).
Przeprowadzenia procesu rekomendacji dokonuje Komisja (lub wyłoniony przez nią Zespół), wraz z reprezentantem(ką) Rady ds. Szkoleń i Rozwoju.
Członkowie Komisji (lub Zespołu) udzielający rekomendacji powinni spełniać wymagania dotyczące trenerów rekomendowanych przez SMR. W procesie rekomendacji mogą brać udział inni członkowie Komisji, ale bez prawa podejmowania decyzji.
Aby uzyskać rekomendację trenerską, członek zwyczajny SMR składa do Komisji podpisany wniosek wraz z załącznikami oraz dołącza dowód opłacenia opłaty recenzenckiej w wysokości 300 zł. Dla rekomendacji ko-trenerskiej opłata recenzencka wynosi 150 zł. Kompletna dokumentacja powinna być złożona w dwóch egzemplarzach. Nieodpowiednio wypełniony wniosek, brak wszystkich niezbędnych załączników lub dowodu opłacenia opłaty recenzenckiej powoduje odesłanie wniosku do trenera-kandydata z uzasadnieniem decyzji.

Do wniosku kandydat na trenera rekomendowanego przez SMR dołącza:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy osób wpisanych na listę stałych mediatorów SMR);
 2. dokumenty świadczące o stałej (trwającej nie krócej niż 2 lata) praktyce w zakresie prowadzenia mediacji rodzinnej (minimum 6 spraw rocznie, udokumentowane na podstawie -opcjonalnie- umowy o mediację zawieranej ze stronami, ugody lub protokołu z mediacji bez danych pozwalających na identyfikację stron);
 3. dokumenty świadczące o przeszkoleniu w zakresie mediacji rodzinnych, w stopniu zgodnym z aktualnymi standardami uprawniającymi do wpisu na listę stałych mediatorów SMR; (jeśli kandydat jest wpisany na listę, fakt ten potwierdza jedynie w swym wniosku);
 4. dokumenty świadczące o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć o charakterze warsztatowym dla osób dorosłych (minimum 16 godzin w jednym bloku szkoleniowym, prowadzonym przez kolejne dni; wymagane jest udokumentowanie przeprowadzenia minimum 200 godzin szkoleń łącznie) wraz z datami szkoleń, liczbą godzin, nazwą klienta lub określeniem uczestników szkolenia, jego tematem i opisem swojej roli;
 5. autorski program szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej, zgodny ze standardami SMR, zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków, obejmujący co najmniej 80 godzin zegarowych, z określeniem poruszanych zagadnień i czasu trwania poszczególnych bloków tematycznych;
 6. szczegółowy opis jednego modułu szkoleniowego (minimum 4 godziny) ze wskazaniem zakładanego celu, wykorzystanych metod oraz orientacyjnym określeniem czasu trwania poszczególnych aktywności;
 7. plan doskonalenia zawodowego w zakresie mediacji, a w szczególności mediacji rodzinnej, w wymiarze co najmniej 16 godzin rocznie.

Kandydat na ko-trenera rekomendowanego przez SMR dołącza do wniosku:

 1. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie dotyczy osób wpisanych na listę stałych mediatorów SMR)
 2. dokumenty świadczące o prowadzeniu stałej (trwającej nie krócej niż 2 lata) praktyki w zakresie mediacji rodzinnych (minimum 6 spraw rocznie, udokumentowane na podstawie -opcjonalnie- umowy o mediację zawieranej ze stronami, ugody lub protokołu z mediacji bez danych pozwalających na identyfikację stron);
 3. dokumenty świadczące o przeszkoleniu w zakresie mediacji rodzinnych, w stopniu zgodnym z aktualnymi standardami uprawniającymi do wpisu na listę stałych mediatorów SMR. Jeśli kandydat jest wpisany na listę, fakt ten potwierdza jedynie w swym wniosku;
 4. dokumenty świadczące o odbytym przeszkoleniu w zakresie prowadzenia szkoleń w wymiarze co najmniej 16 godzin lub zaświadczające o rozpoczęciu takiego przeszkolenia w momencie ubiegania się o status ko-trenera

Ko-trener może ubiegać się o status samodzielnego trenera po spełnieniu następujących warunków:

 1. udokumentowanie: a)przeprowadzenia 200 godzin szkoleń we współpracy z samodzielnym trenerem i przedłożenie pisemnej rekomendacji od głównego trenera/głównych trenerów, z którymi współpracował, lub b) nabycia kwalifikacji trenerskich (np. ukończenie szkoły trenerskiej w wymiarze co najmniej 80 godzin) i odbycie 120 godzin szkoleń we współpracy z samodzielnym trenerem oraz przedłożenie pisemnej rekomendacji od głównego trenera/głównych trenerów, z którymi współpracował.
 2. prowadzenie stałej praktyki w zakresie mediacji rodzinnej (minimum 6 spraw rocznie), udokumentowane na podstawie -opcjonalnie- umowy o mediację zawieranej ze stronami, ugody lub protokołu z mediacji bez danych pozwalających na identyfikację stron);
 3. przygotowanie autorskiego programu szkolenia z zakresu mediacji rodzinnej, zgodnego ze standardami SMR, zatwierdzonymi przez Walne Zebranie Członków, obejmującego co najmniej 80 godzin zegarowych, z określeniem poruszanych zagadnień i czasu trwania poszczególnych bloków tematycznych;
 4. przygotowanie szczegółowego opisu jednego modułu szkoleniowego (minimum 4 godziny) ze wskazaniem zakładanego celu, wykorzystanych metod oraz orientacyjnym określeniem czasu trwania poszczególnych aktywności;
 5. przedstawienie planu doskonalenia zawodowego w zakresie mediacji, a w szczególności mediacji rodzinnej, w wymiarze co najmniej 16 godzin rocznie;
 6. przesłanie wniosku o udzielenie rekomendacji trenerskiej oraz 2 kompletów dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków (w terminie określonym na składanie wniosków) wraz z dowodem uiszczenia opłaty recenzenckiej w wysokości 300zł.

§ 3

 1. Wykonując swe funkcje członkowie oceniający wnioski kierują się zasadą bezstronności.
 2. Przed dokonaniem oceny merytorycznej dokumentacji wyznaczony przez Komisję członek sprawdza kompletność dostarczonej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosek nie jest dalej rozpatrywany.
 3. Przynajmniej dwóch członków Komisji ma obowiązek wnikliwie zapoznać się z dokumentami nadesłanymi przez osoby ubiegające się o rekomendację trenerską lub ko-trenerską.
 4. Komisja ma prawo żądać od kandydatów przedłożenia dodatkowych zaświadczeń, rekomendacji, złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej dokumentacji.
 5. Komisja powiadamia osoby, które uzyskały rekomendację, oraz te osoby, które jej nie uzyskały. Osoba pozytywnie zaopiniowana, uzyskuje pisemne „Zaświadczenie o uzyskaniu rekomendacji” o kolejnym numerze, potwierdzone przez upoważnionego członka Komisji oraz członka Zarządu. Warunkiem uzyskania „Zaświadczenia” przez trenera i jego wpisu na listę rekomendowanych trenerów SMR jest dokonanie opłaty uzupełniającej (w wysokości 700zł). Ko-trener nie wnosi żadnej opłaty uzupełniającej.
  Osoby, które nie uzyskały rekomendacji, otrzymują informację, co powinny uzupełnić, aby spełnić wymogi SMR w tym zakresie.
 6. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej (po jej powołaniu) a do czasu jej powołania do Zarządu.

§ 4
Przedłużenie rekomendacji trenerskiej i ko-trenerskiej
Po pierwszym roku rekomendacja jest przedłużana na kolejne 5 lat (i następnie co 5 lat) na wniosek trenera lub ko-trenera po przedstawieniu przez niego:

 1. zestawienia ewaluacji co najmniej dwóch przeprowadzonych przez niego szkoleń (każde minimum 40 godzin) w zakresie mediacji rodzinnej;
 2. zestawienia szkoleń w zakresie mediacji rodzinnej przeprowadzonych przez niego w czasie obowiązywania rekomendacji z podaniem dat szkoleń, liczby godzin, tematyki szkolenia, zamawiającego oraz liczby uczestników;
 3. sprawozdania ze swojej działalności mediacyjnej (wymagane jest przeprowadzenie minimum 6 spraw rocznie);
 4. potwierdzenia bieżącego uregulowania składek członkowskich,
 5. potwierdzenia dokonania opłaty recenzenckiej (z zaznaczeniem – przedłużenie rekomendacji) w wysokości 50 zł.

§ 5
Skreślenie z listy rekomendowanych trenerów lub ko-trenerów mediacji rodzinnych SMR następuje na wniosek własny trenera/ko-trenera złożony na piśmie do Komisji lub w przypadku:

 • nie przedłożenia wskazanych przez Komisję (lub Zespół) dokumentów w określonym terminie (z inicjatywy Komisji),
 • łamania zasad i dopuszczania się zachowań nieetycznych (na wniosek Komisji ds. Etyki, po jej utworzeniu, a do tego czasu na wniosek Zarządu),
 • negatywnego zaopiniowania przez Komisję (lub Zespół) wniosku o przedłużenie rekomendacji,
 • skreślenia z listy członków SMR (na wniosek Zarządu),
 • nie uiszczenia opłaty za przedłużenie rekomendacji.

§ 6

 1. Z posiedzeń Komisji (lub Zespołu) w sprawie rekomendacji sporządzany jest protokół według ogólnie przyjętych zasad. Protokół podpisują członkowie obecni na posiedzeniu.
 2. Za kontakty z Zarządem SMR w sprawach dokumentacji rekomendacyjnej odpowiada osoba wyznaczona przez Komisję (lub Zespół).

§ 7

 1. Wnioski składać można dwa razy do roku, do końca września i do końca lutego. Komisja (lub Zespół) podejmuje decyzje w okresie do 60 dni.
 2. Uchwały Komisji (lub Zespołu) w sprawie udzielania rekomendacji są podejmowane w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji. Na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 3. W uzasadnionych przypadkach głosowanie może się odbyć za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

§ 8
Członek Komisji może uzyskać rekomendację zgodnie z zasadami opisanymi wyżej, obowiązującymi wszystkich członków SMR. Spełnienie przez niego wymogów dotyczących uzyskania rekomendacji jest poddane weryfikacji przez pozostałych członków Komisji. Zainteresowany nie wypowiada się we własnej sprawie.

Regulamin wszedł w życie z dniem 14 czerwca 2006 r., z poprawkami w marcu 2008r.