Główne cele SMR

1. Zapewnienie wysokich standardów mediacji rodzinnej w Polsce.
Chcemy, aby mediatorami rodzinnymi były osoby dobrze przygotowane, stale rozwijające się i doskonalące swój warsztat, poddające się superwizji i ocenie środowiska. Chcemy, aby mediacje rodzinne były prowadzone zgodnie ze wskazanymi wyżej podstawowymi zasadami, charakteryzującymi tę metodę rozwiązywania sporów. Chcemy, aby ośrodki mediacyjne zapewniały swoim klientom wysoki poziom merytoryczny udzielanej pomocy, dbały o przestrzeganie standardów prowadzenia praktyki mediacyjnej i respektowały zasady kodeksu etycznego mediatora.

2. Dostosowanie rozwiązań prawnych i praktycznych w zakresie mediacji rodzinnej do standardów stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.
Uważamy za niezmiernie istotne, aby we wprowadzanych w polskim prawie zmianach wykorzystano doświadczenia krajów, w których mediacja rodzinna ma już ugruntowaną pozycję tak, aby zarówno podstawy prawne, jak i praktyczny rozwój instytucji mediacji rodzinnej w Polsce były zgodne z europejskimi kierunkami i standardami.

3. Poszerzenie dostępu do mediacji rodzinnej i propagowanie idei mediacji rodzinnej.
Chcemy upowszechniać mediację rodzinną wśród tych, którzy mogą jej potrzebować i tych, którzy mogą sprzyjać jej rozwojowi. Chcemy, aby rodziny doświadczające trudnych sytuacji konfliktowych wiedziały, że mogą korzystać z mediacji i łatwo znalazły drogę do mediatora. Działamy na rzecz rzeczywistej dostępności mediacji rodzinnej poprzez poszerzanie/powiększanie grona wykwalifikowanych i pracujących zgodnie ze standardami mediatorów.