Członkostwo w SMR

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych skupia czynnych mediatorów praktykujących w sprawach rodzinnych (członkowie zwyczajni). Ponadto zrzeszamy osoby zasłużone dla mediacji (członkowie honorowi) oraz zainteresowane mediacją, lecz nie będące mediatorami (członkowie wspierający)

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która odbyła przynajmniej 40 godzin szkolenia w zakresie mediacji (w tym rodzinnej) i przedstawiła pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny na mocy uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego. Głosowanie odbywa się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia i dokumenty potwierdzające odbycie 40 godzin szkolenia. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków kandydat(ka) ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

  Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia (aktualna wysokość składki rocznej: 96 zł + 20 zł wpisowe)
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia.

♥ Pobierz formularz deklaracji członkowskiej

[Po wypełnieniu formularza prześlij nam go mailem na adres: smr@smr.org.pl]. Prosimy o takie zeskanowanie zaświadczeń, abyśmy mogli zapoznać się też z ich suplementami zawierającymi omawiane podczas szkoleń zagadnienia, liczbę godzin, nazwiska trenerów/trenerek, itp..

[Jeśli nie znasz żadnej osoby z SMR, która mogłaby Ci podpisać deklarację członkowską prosimy skontaktuj się z nami. Umówimy spotkanie online z dwiema osobami z SMR, które będą miały okazję Cię poznać i podejmą decyzję o ewentualnej rekomendacji dla Ciebie]

Składka członkowska to 96 zł/ rok + jednorazowa opłata wpisowa 20 zł przy przyjęciu w poczet członkiń i członków SMR.

Członkowie honorowi
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
Członek wspierający ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

  Członek wspierający zobowiązany jest do:

 • przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.