Statut SMR

Statut Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
Uchwalony w styczniu 2004 roku, wraz ze zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków SMR w dniu 5 października 2019 r.

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju mediacji rodzinnej w Polsce, w tym w szczególności:

 1. Propagowanie idei mediacji jako metody pokojowego rozwiązywania konfliktów rodzinnych.
 2. Upowszechnianie dostępu do mediacji rodzinnej, aby:
  • pomagać rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z kryzysami w rodzinie;
  • przeciwdziałać patologiom społecznym i zapobiegać negatywnym skutkom rozwodów dotykającym wszystkich członków rodziny, a w szczególności dzieci;
  • zapewniać równe prawa kobiet i mężczyzn w rodzinie;
  • zapewniać ochronę praw dzieci.
 3. Działanie na rzecz dostosowania rozwiązań społecznych i prawnych w dziedzinie mediacji rodzinnej do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.
 4. Zapewnianie wysokiej jakości świadczonych w Polsce usług mediacyjnych poprzez:
  • dbanie o przestrzeganie standardów świadczonych usług oraz zasad etyki zawodowej mediatora;
  • współpracę i wymianę doświadczeń z placówkami naukowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz rodziny, w szczególności w dziedzinie mediacji rodzinnej, w kraju i za granicą;
  • działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji praktykujących mediatorów;
  • działania na rzecz integracji środowiska mediatorów.
 5. Rozwój środowiska mediatorów rodzinnych w Polsce poprzez:
  • działanie na rzecz uznania zawodu mediatora rodzinnego i ochrony interesów zawodowych mediatorów rodzinnych;
  • integrację środowiska mediatorów rodzinnych.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie działań lokalnych na rzecz integracji, rozwiązywania konfliktów i pomocy rodzinie;
 2. Wspieranie działalności ośrodków mediacji rodzinnej;
 3. Działanie na rzecz zapewnienia wysokich standardów szkolenia kandydatów na mediatorów rodzinnych, świadczenia usług mediacyjnych oraz prowadzenia ośrodków mediacyjnych;
 4. Edukowanie w zakresie mediacji rodzinnej, umożliwianie wymiany doświadczeń praktykujących mediatorów rodzinnych oraz prowadzenie superwizji;
 5. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz sektorem prywatnym na rzecz upowszechnienia rozwoju mediacji rodzinnej;
 6. Działanie na rzecz zmiany uregulowań prawnych szeroko uwzględniających mediację rodzinną;
 7. Reprezentowanie środowiska mediatorów rodzinnych;
 8. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie mediacji rodzinnej;
 9. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej i badawczej;
 10. Propagowanie i organizację wolontariatu w zakresie mediacji rodzinnych;
 11. Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie oraz finansowo organizacje pozarządowe działające na rzecz mediacji rodzinnej.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 11

Działalność gospodarcza polega na wydawaniu książek, wydawaniu czasopism oraz wydawnictw periodycznych, prowadzeniu pozaszkolnych form kształcenia oraz na konsultacjach i doradztwie związanym z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, a także na konsultacjach małżeńskich i rodzinnych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która odbyła przynajmniej 40 godzin szkolenia w zakresie mediacji (w tym rodzinnej) i przedstawiła pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Główny na mocy uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego. Głosowanie odbywa się na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia i dokumenty potwierdzające odbycie 40 godzin szkolenia. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków kandydat(ka) ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 15.1
Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 15.2

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. dbania o mienie Stowarzyszenia.

§ 16 usunięty

§ 17.1

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Główny. Uchwała Zarządu Głównego w tym przedmiocie podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Głównego.

§ 17.2

Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 17.3

Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 18.1

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 18.2

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 18.3

Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.

§ 18.4

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19.1

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19.2

Uchwały w przedmiocie wykluczenia lub skreślenia podejmuje Zarząd Główny w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 19.3

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane wcześniej i dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia, zwany wcześniej i dalej „Zarządem Głównym”,
 3. Centralna Komisja Rewizyjna.

§ 21

Wybory do Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

§ 22

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 23.1

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 23.2

Walne Zgromadzenie może być:

 1. Zwyczajne,
 2. Nadzwyczajne.

§ 23.3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz w roku w ciągu drugiego kwartału danego roku kalendarzowego jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie (drogą elektroniczną lub listownie) o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 23.4

Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 23.5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej wskazujący przyczynę jego zwołania,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

§ 23.6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.7

W przypadku niezwołania przez Zarząd Główny Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wyżej wymienionych terminach obowiązek ten spoczywa na Centralnej Komisji Rewizyjnej, która powinna zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym obowiązek ten miał być wykonany przez Zarząd Główny.

§ 23.8

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, chyba, że Statut stanowi inaczej.

§ 23.9

W przypadku braku quorum Zarząd Główny zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku wszystkie uchwały zapadają wymaganą przez Statut lub ustawę większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 23.10

Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej.

§ 23.11

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej
 5. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
 6. ustalanie wysokości i terminów wpłacania składek członkowskich,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
 9. nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 10. ocenianie działalności Zarządu Głównego i Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Główny Stowarzyszenia

§ 25.1

Zarząd Główny składa się z od 3 do 7 osób. Liczbę członków Zarządu Głównego danej kadencji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa(ów) i skarbnika. Zarząd może też wybrać Sekretarza.

§ 25.2

Kadencja Zarządu Głównego trwa 3 lata.

§ 25.3

Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Zarząd Główny może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 25.4

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, w tym jedno raz do roku z udziałem przewodniczących Zarządów Kół.

§ 25.5

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Prezesa bądź któregokolwiek z wiceprezesów.

§ 25.6

Podczas nieobecności Prezesa jego funkcje przejmuje wiceprezes wskazany przez Prezesa.

§ 25.7

Funkcję Prezesa można pełnić najwyżej dwie kadencje z rzędu.

§ 26

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalanie regulaminu wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania oraz skreślania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. podejmowanie uchwał o zatwierdzeniu Kół, nadzorowanie ich działalności, a w przypadkach szczególnych przeprowadzanie likwidacji i wyrejestrowywanie Kół,
 10. powoływanie zarządu komisarycznego w Kole, w którym władze Koła utraciły zdolność pełnienia swych funkcji statutowych celem zwołania, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła dla wyboru nowych władz Koła oraz – do czasu wyboru Zarządu – do reprezentowania Koła oraz prowadzenia bieżącej działalności. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny decyzji o rozwiązaniu Koła – także w celu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Koła.
 11. określanie trybu przeprowadzenia likwidacji i wyrejestrowana Koła oraz sposobu pokrywania kosztów z tym związanych,
 12. uchylanie lub zawieszanie uchwał władz Koła, jeżeli są sprzeczne ze Statutem Stowarzyszenia, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia oraz przepisami prawa,
 13. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 15. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 16. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 17. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 18. zatwierdzanie regulaminów działania Zarządów Kół.

§ 27

Zarząd Główny działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

§ 28.1

Do realizacji swych zadań Zarząd Główny może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

§ 28.2

Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu działania biura uchwalonego przez Zarząd Główny.

Centralna Komisja Rewizyjna

§ 29.1

Centralna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 29.2

Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

§ 29.3

Kadencja Centralnej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§ 30

Do zakresu działania Centralnej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. prowadzenie czynności kontrolnych wobec Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnych Kół; ma również prawo do prowadzenia czynności kontrolnych wobec Zarządów Kół,
 3. występowanie do Zarządu Głównego i Zarządów Kół z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
 5. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 6. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu Głównego,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
 8. zatwierdzanie regulaminów działania Komisji Rewizyjnych Kół.

§ 31

Uchwały Centralnej Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków. Na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Centralna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 32.1

Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 32.2

Członkowie Centralnej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 32.3

Centralna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

§ 32.4

Centralna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Koła terenowe Stowarzyszenia

§ 33

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne z osobowością prawną – Koła Terenowe na terenie całego kraju.

§ 34

Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 osób, w tym przynajmniej 5 członków zwyczajnych SMR.

§ 35.1

Protokół zebrania założycielskiego stanowi podstawę zatwierdzenia Koła w Zarządzie Głównym.

§ 35.2

Uchwała Zarządu Głównego o zatwierdzeniu Koła jest warunkiem wystąpienia przez Zarząd Koła z wnioskiem o rejestrację do właściwego dla jego obszaru działania sądu rejestrowego.

§ 36.1

Koła Stowarzyszenia działają zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych i nie mają prawa uchwalania odrębnych statutów.

§ 36.2

Koła Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych noszą nazwę: „Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych – Koło ze wskazaniem terenu jego działania”.

§ 37

Zarząd Główny, w uzgodnieniu z Centralną Komisją Rewizyjną, w przypadku działania Koła niezgodnego z prawem, statutem oraz innymi wewnętrznymi przepisami Stowarzyszenia ma prawo podjąć uchwałę o rozwiązaniu Koła.

Władze Koła

§ 38

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła,
 2. Zarząd Koła,
 3. Komisja Rewizyjna Koła

§ 39

Wybory do Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się podczas Walnego Zebrania Koła w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy liczby członków Koła.

§ 40

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz Koła w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Koła, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie Członków Koła

§ 41

Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.

 1. Walne Zebranie Członków Koła może być:
  • Zwyczajne,
  • Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła raz w roku w ciągu pierwszego kwartału danego roku kalendarzowego jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając pisemnie (drogą elektroniczną lub listownie) członków Koła o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków Koła obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
  • z własnej inicjatywy,
  • na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Koła wskazujący przyczynę jego zwołania,
  • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Koła.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Koła Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła w wyżej wymienionych terminach obowiązek ten spoczywa na Komisji Rewizyjnej Koła, która powinna zwołać Walne Zebranie Członków Koła w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym obowiązek ten miał być wykonany przez Zarząd Koła.
 7. W wypadku zmniejszenia się składu Zarządu Koła w sposób uniemożliwiający podjęcie uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła, uchwałę taką podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia w porozumieniu z Centralną Komisją Rewizyjną.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Koła, chyba, że Statut Stowarzyszenia stanowi inaczej.
 9. W przypadku braku quorum Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków Koła w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku wszystkie uchwały zapadają wymaganą przez Statut większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu Członków Koła. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła.
 11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Koła.

§ 42

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Koła
 2. uchwalanie regulaminów Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. wybór i odwoływanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
 4. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Koła,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną Koła lub członków
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła,
 7. ocenianie działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła.

Zarząd Koła

§ 43

 1. Zarząd Koła składa się z od 3 do 5 osób. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Koła wybiera ze swego grona prezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Kadencja Zarządu Koła trwa 3 lata.
 3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Koła, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu przez kooptację spośród członków Koła, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Zarząd Koła może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Posiedzenia Zarządu Koła zwoływane są przez Prezesa Zarządu Koła
 7. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu Koła jego funkcje przejmuje inny członek Zarządu Koła wskazany przez Prezesa.
 8. Funkcję Prezesa Zarządu Koła można pełnić najwyżej dwie kadencje z rzędu.

§ 44

Do zakresu działania Zarządu Koła należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Koła zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Koła, Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 3. uchwalanie planów działalności Koła
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Koła oraz wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań zgodnie z § 55 Statutu Stowarzyszenia i uchwalonym przez Zarząd Główny Regulaminem Działania Kół Terenowych,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła,
 7. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Koła, powstałych na tle działalności Koła,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła,
 9. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła,
 10. reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 45

Zarząd Koła działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Koła regulaminu zatwierdzonego uchwałą przez Zarząd Główny.

Komisja Rewizyjna Koła

§ 46.1

Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli Koła.

§ 46.2

Komisja Rewizyjna Koła składa się z od 2 do 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła.

§ 46.3

Kadencja Komisji Rewizyjnej Koła trwa 3 lata.

§ 47

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
 2. występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Koła z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Koła,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła, w razie nie zwołania go przez Zarząd Koła w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków Koła wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu Koła,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła.

§ 48

Uchwały Komisji Rewizyjnej Koła podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na uzasadniony wniosek któregokolwiek z członków Komisja Rewizyjna Koła może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 49.1

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Koła ani być pracownikami Stowarzyszenia i Koła.

§ 49.2

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

§ 49.3

Komisja Rewizyjna Koła działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Walne Zebranie Członków Koła i zatwierdzonego przez Centralną Komisję Rewizyjną.

§ 49.4

Komisja Rewizyjna Koła ma prawo żądania od członków i władz Koła złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 50.1

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
 3. dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności statutowej,
 7. dochody z działalności gospodarczej.

§ 50.2

Wysokość i terminy opłacania składki członkowskiej są określane stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 51

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie. Do kwoty 1000 PLN każdy członek Zarządu Głównego może samodzielnie zaciągać zobowiązania i składać oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia.

§ 52

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Koła, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Koła uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Koła działających łącznie. Do kwoty 1000 PLN każdy członek Zarządu Koła może samodzielnie zaciągać zobowiązania i składać oświadczenia woli w imieniu Koła. Zaciąganie zobowiązań i składanie oświadczeń woli przez Koło powyżej kwoty 10 000 PLN jest regulowane przez uchwalony przez Zarząd Główny regulamin działania kół terenowych.

§ 53

Sposób przekazania majątku Kołom określa regulamin działania Kół Terenowych Stowarzyszenia.

§ 54

Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymaga zgody Zarządu Głównego.

§ 55

W razie rozwiązania lub likwidacji Koła, jego majątek przechodzi na własność Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 56.1

Dokonanie zmian w statucie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 56.2

Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 57.1

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 57.2

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.