80h – Szkolenie mediatorów rodzinnych, Warszawa wrzesień-grudzień 2010

80h – Szkolenie mediatorów rodzinnych, Warszawa wrzesień-grudzień 2010 Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych zaprasza na cykl szkoleń umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji rodzinnych, które odbędą się w okresie wrzesień- grudzień 2010 w Warszawie.

Szkolenia adresowane są do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników, którzy zajmują się pomocą rodzinie oraz innych osób zainteresowanych nabyciem umiejętności mediacji w sprawach rodzinnych.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Bloki tematyczne

1. Elementy psychologii konfliktu
a. definicje konfliktu
b. przyczyny/obszary konfliktów – koło konfliktu Moore’a
c. dynamika konfliktu
d. spostrzeganie w sytuacjach konfliktowych – typowe założenia
e. strategie w konflikcie wg Thomasa
2. Mediacje rodzinne – podstawowe zagadnienia
a. definicja mediacji i podstawowe zasady proceduralne (neutralność, bezstronność, poufność, dobrowolność)
b. mediacja a inne procedury pomocy rodzinie
c. zastosowania mediacji w sprawach rodzinnych
3. Wskazania i przeciwwskazania do podjęcia mediacji
a. diagnoza adekwatności sporu do mediacji, gotowości stron do mediacji i postępowanie w przypadkach przeciwwskazanych
b. umiejętność oceny rodziny pod kątem zagrożenia przemocą
4. Etapy mediacji i zadania mediatora w poszczególnych fazach – metody i techniki w pracy mediatora rodzinnego
a. monolog mediatora – budowanie autorytetu, ustalenia proceduralne
b. wstępne wystąpienia stron – gromadzenie i porządkowanie informacji, tworzenie agendy
c. praca z problemem
– emocje w mediacji,
– analiza interesów,
– praca z oporem,
– techniki usprawniania komunikacji i budowania zrozumienia,
– strategie radzenia sobie z impasem,
– wypracowywanie opcji,
– neutralność mediatora a dostarczanie informacji potrzebnych do skonstruowania porozumienia
– razem czy osobno: spotkania na osobności w mediacjach rodzinnych
– nierównowaga stron w procesie mediacji
– manipulacje: intencja czy sytuacja
– umiejętność konstruowania porozumienia w sprawach rodzinnych – testowanie realności rozwiązań, warunki trwałości porozumienia,
5. Neutralność w mediacjach rodzinnych a samoświadomość mediatora
6. Rodzina współczesna: zmiany w zakresie wzorców rodzinnych
7. Rozwód jako kryzys w perspektywie indywidualnej, diadycznej oraz rodzinnej (płeć a zagrożenia, zasoby, powrót do równowagi; zmiany formuły funkcjonowania rodziny)
8. Dzieci w mediacji
a. specyfika mediacji w sprawach dotyczących dzieci
b. dzieci a konflikt rodzicielski (ze szczególnym uwzględnieniem zmian w strukturze rodziny związanych z rozwodem bądź separacją, potrzeb dzieci, sposobów reagowania na rozwód i sposobów adaptacji do nowej sytuacji rodzinnej, etc.)
c. ochrona interesów dziecka oraz formy i zakres włączania dzieci w proces mediacji
9. Przemoc a praktyka mediacyjna
a. przemoc w rodzinie: diagnoza, dynamika relacji, konsekwencje
b. mediacja w sytuacji przemocy: czy zawsze przeciwwskazana (analiza alternatyw: BATNA/WATNA; techniki pracy w mediacji)
10. Prawny kontekst mediacji rodzinnej
a. mediacja w postępowaniu cywilnym
b. rozwód i separacja
c. władza rodzicielska
d. alimentacja
e. Stosunki majątkowe w małżeństwie
11. Współpraca w gronie profesjonalistów
a. praca w ko-mediacji
b. współpraca z innymi specjalistami
12. Etyka w pracy mediatora rodzinnego

Termin szkolenia:
24-26 września 2010
22-24 października 2010
26-28 listopada 2010
10-12 grudnia 2010

Godziny szkolenia:
10.00- 18.00 (przerwa obiadowa 14.00 – 15.00).

Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa w centrum Warszawy.

Koszt szkolenia: 2000 zł od osoby (istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 1000 zł, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Termin wpłat za udział w szkoleniu: 10 września 2010

Zaświadczenia: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia zgodnego ze standardami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (z wyszczególnieniem liczby godzin, zakresu poruszanych zagadnień oraz doskonalonych umiejętności).

Uwaga: Szkolenie zostaje uruchomione po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed lub w trakcie zajęć dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia .

Kontakt:
tel.: 502 277 822 (śr. i czw. w godz. 09.00 -19.00)
e-mail: smr@smr.org.pl