Rezultaty projektu : „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania Mediacja rodzinna w systemach pomocy rodzinie w kryzysie” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Projekt nie tylko osiągnął zakładane cele i rezultaty, poparte wskaźnikami lecz również osiągnął znaczącą wartość dodaną.

Celem projektu było zapewnienie skutecznej pomocy rodzinom w kryzysie poprzez włączenie mediacji rodzinnej do działających publicznych systemów wspierania rodziny w trzech wybranych społecznościach lokalnych (dwóch dzielnicach Warszawy: Woli i Białołęce oraz w Radomiu). Cel ten został osiągnięty poprzez zawiązanie przez specjalistów w zakresie pomocy rodzinie w trzech ww. społecznościach lokalnych, trwałych partnerstw na rzecz wykorzystania mediacji rodzinnej w sytuacji kryzysu rodziny. W każdej społeczności utworzone zostały grupy partnerskie złożone ze specjalistów: pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, doradców rodzinnych, pracowników organizacji pozarządowych, kuratorów, psychologów, mediatorów rodzinnych, urzędników wydziałów społecznych Urzędów Miasta, Dzielnic, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej itp. W trakcie trzech spotkań w każdej ze społeczności wypracowane zostały modele współpracy specjalistów i instytucji w zakresie pomocy rodzinie, z określeniem miejsca mediacji rodzinnej, jako metody pomocy rodzinie w kryzysie. Uczestnictwo w grupach partnerskich dało możliwość ich uczestnikom poznania wzajemnej pracy i jej specyfiki, instytucji. Poza tym poznania sytuacji rodziny w kryzysie, w sytuacji potrzeby wczesnej interwencji. Uczestnicy grup partnerskich zdefiniowali swoje role oraz miejsce w lokalnych systemach pomocy rodzinie w kryzysie, zacieśniono sieć współpracy między nimi. Ponadto w każdej z trzech społeczności lokalnych wybrani zostali koordynatorzy lokalni, odpowiedzialni za kontynuację współpracy. Zasady tej współpracy zostały określone w zawartych przez uczestników grup partnerskich porozumieniach lokalnych (stanowiących załącznik nr 8 do sprawozdania) na rzecz wykorzystania mediacji rodzinnej po zakończeniu projektu finansowanego ze środków FIO. Wybór koordynatorów lokalnych i podpisanie porozumień na rzecz wykorzystania mediacji rodzinnej zapewnia wzmocnienie osiągniętych w ramach projektu efektów oraz wydłuża współpracę instytucji i organizacji współpracujących w ramach projektu o kolejne działania zapisane w porozumieniach. Tymi działaniami są: współpraca na rzecz rodziny w kryzysie a także współpraca na rzecz korzystania z mediacji rodzinnej, fakultatywnie wyrażona została także chęć podejmowania działań na rzecz tworzenia ośrodków mediacyjnych na terenie dzielnic i miasta.

Efekt pracy grup partnerskich wzmocniony został również poprzez włączenie mediacji rodzinnej do instrumentów aktywnej integracji społecznej jako metody pracy z rodziną w ramach projektów systemowych prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. W grudniu 2008 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych dokonano wpisania mediacji rodzinnej do „Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej”. Dzięki temu zapisowi pracownicy socjalni będą mogli kierować swoich klientów na nieodpłatną dla nich mediację rodzinną, co dotychczas nie było możliwe. Uznanie mediacji rodzinnej za ważną metodę pracy z rodziną w kryzysie (obok dotychczas stosowanych metod, takich jak: terapia czy poradnictwo prawne) daje szansę na jej popularyzację w całej Polsce. Było to możliwe dzięki bliskiej współpracy wszystkich partnerów w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

Spotkania grup partnerskich na Woli, Białołęce i w Radomiu dały możliwość prezentacji lokalnych ośrodków mediacyjnych oraz zbliżenie dwóch środowisk: mediatorów rodzinnych i specjalistów w zakresie pomocy rodzinie.

Projekt „Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Mediacja rodzinna w systemach pomocy rodzinie w kryzysie” osiągnął wszystkie zakładane we wniosku rezultaty. Przede wszystkim utworzone zostały trzy trwałe partnerstwa lokalne na rzecz włączenia mediacji rodzinnej do działających publicznych systemów pomocy rodzinie. Grupy te tworzyli specjaliści w zakresie pomocy rodzinie w kryzysie, realizujący na co dzień lokalne, publiczne programy pomocy rodzinie. Pracownicy instytucji publicznych, zajmujący się pracą z rodziną, zostali przygotowani do informowania o możliwościach i korzyściach z udziału w mediacji rodzinnej w sytuacji konfliktu. Poprzez udział w spotkaniach, w których brali udział również mediatorzy rodzinni oraz poprzez udział w szkoleniach, uczestnicy nabyli cenną umiejętność diagnozowania spraw, w których mediacja jest wskazana i możliwa oraz motywowania ludzi do korzystania z tej formy pomocy. Dzięki temu, w znacznym stopniu poprawi się skuteczność służb pracujących z rodziną w kryzysie. Szkolenia wprowadzające do mediacji, poprzez ukazanie zasad i filozofii mediacji, wzmocniły wśród specjalistów w zakresie pomocy rodzinie, spotykających się na co dzień z sytuacją konfliktu, nastawienie na samodzielność i autonomię klientów w rozwiązywaniu swoich problemów. Wpisanie mediacji rodzinnej do „instrumentów aktywnej integracji” grup wykluczonych/marginalizowanych do pewnego stopnia odciąży nie tylko pracowników instytucji społecznych w ich codziennej pracy z rodzinami w kryzysie, ale długofalowo także sądy, którym skutecznie prowadzona mediacja pozwoli zwiększyć wykonywalność orzeczeń oraz zmniejszy liczbę powracających do sądu spraw. Umożliwi to także lepsze wypełnianie pojednawczej roli sądu. Wpisanie mediacji rodzinnej do „instrumentów aktywnej integracji” jest jednoznaczne z poszerzeniem oferty instytucji publicznych o dodatkowe narzędzie radzenia sobie ze współczesnym wyzwaniem – konfliktem rodzinnym, czyli podnosi zakres świadczonych usług.

Wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki Produktu:

 • 44 (36 zakładanych) przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wsparcia rodziny w kryzysie z 3 społeczności lokalnych (Radomia oraz warszawskich dzielnic: Wola i Białołęka) a także Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wzięło udział w 6- godzinnym spotkaniu inauguracyjnym w dniu 18 września 2008 r., podczas którego zapoznani zostali z ideą projektu, jego szczegółowymi założeniami oraz warunkami realizacji. Program spotkania stanowi załącznik nr 4 do tego sprawozdania.
 • 79 (45 zakładanych) przedstawicieli samorządów lokalnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wsparcia rodziny w kryzysie z 3 społeczności lokalnych wzięło udział w cyklu sześciogodzinnych spotkań warsztatowych, których celem było wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących włączania mediacji rodzinnej do publicznego systemu wspierania rodziny. Kopie list obecności z tych spotkań, stanowią załącznik nr 3 do tego sprawozdania.
 • 138 osób, w tym 41 uczestników grup zadaniowych oraz 7 trenerów, ekspertów ze Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych wzięło udział w 6godzinnym spotkaniu podsumowującym pracę „grup zadaniowych”, podczas którego podpisane zostały porozumienia wypracowane w czasie pracy grup partnerskich;
 • 150 osób wzięło udział w 7godzinnej konferencji: „Bliżej rodziny by jej skutecznie pomóc. Miejsce mediacji w systemie wsparcia rodziny” (przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz rodziny z całej Polski);
 • 46 uczestników – pracowników socjalnych, doradców rodzinnych w poradniach przykościelnych, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników organizacji pozarządowych świadczących pomoc rodzinie w sytuacji kryzysowej) wzięło udział w czterech 16godzinnych szkoleniach z zakresu podstawowych zasad prowadzenia mediacji rodzinnej;
 • wydana została broszura dla osób szukających pomocy w sytuacji kryzysu rodzinnego (20 stron, 2000 egzemplarzy), zawierająca takie zagadnienia, jak: czym jest mediacja rodzinna, gdzie można z niej skorzystać, standardy prowadzenia mediacji oraz alternatywne formy pomocy rodzinie w kryzysie wraz z danymi teleadresowymi;
 • powstała strona internetowa: www.razemdlarodziny.pl dla specjalistów w zakresie pomocy rodzinie w kryzysie. Na stronie tej zamieszczone zostały oraz będą pojawiały się nowe informacje na temat mediacji rodzinnej, adresy ośrodków mediacyjnych oraz aktualne dane teleadresowe organizacji i instytucji pracujących z rodzinami. Strona (która zawiera podstrony dla każdej z trzech społeczności lokalnych) administrowana będzie przez lokalnych koordynatorów;
 • na stronie umieszczone zostanie opracowanie dotyczące modelowego rozwiązania włączania mediacji do systemu pomocy rodzinie wypracowane na terenie Woli, Białołęki, Radomia, dzięki temu zostaną one upowszechnione w niedalekiej przyszłości wśród placówek/instytucji pracujących z rodziną w kryzysie w innych środowiskach,
 • włączenie mediacji rodzinnej do instrumentów aktywnej integracji społecznej jako metody pracy z rodziną w ramach projektów systemowych prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • 4 audycje telewizyjne poświęcone mediacji rodzinnej oraz Międzynarodowemu Dniu Medoacji: Dzień dobry TVN (TVN), Pytanie na śniadanie (TVP2), Kawa czy herbata (TVP1), oraz Telewizja Polsat,
 • 1 audycja radiowa poświęcona mediacji rodzinnej oraz Międzynarodowemu Dniu Mediacji, zrealizowanych w dniu konferencji – 16 października 2008 r. (Radio Tok Fm)
 • 13 artykułów w portalach internetowych poświęconych mediacji rodzinnej oraz Międzynarodowemu Dniu Mediacji Rodzinnej:
 • http://wyborcza.pl/1,91446,5818793,Dzis_obchodzimy_Miedzynarodowy_Dzien_Mediacji.html
  http://wiadomosci.onet.pl/1845300,11,1,1,,item.html
  http://www.mmwarszawa.pl/2344/2008/10/15/miedzynarodowy-dzien-mediacji-juz-w-czwartek?districtChanged=true
  http://interia360.pl/polska/artykul/wieto-mediacji,14907
  http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/artykul/dzis;obchodzimy;miedzynarodowy;dzien;mediacji,62,0,377406.html
  http://www.wrotamalopolski.pl/root_Pomoc+Spoleczna/Wydarzenia/Aktualnosci/2008/10/dzien+mediacji.htm?postingsort=Data_D&newsnumber=1
  http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/407503.html
  http://www.wiadomosci24.pl/artykul/swieto_mediacji_8211_po_raz_pierwszy_w_polsce_78667.html?ses_go=a2a9195edda0ab761c22266ce12c1ffc
  http://warszawa.miastodzieci.pl/wydarzenia/1:wszystkie/17887:Swieto_Mediacji_po_raz_pierwszy_w_Polsce.html
  http://www.warszawa.jrr.pl/
  http://www.pomysl.faz.edh.pl/?p=6224
  http://lajt.onet.pl/wiadomosci/1845300,11,0,0,1,wiadomosc.html
  http://www.warszawa.gmina.pl/2008/10/15/miedzynarodowy-dzien-mediacji-juz-w-czwartek/

Wskaźniki rezultatu:

 • wzrost kompetencji specjalistów z zakresu pomocy rodzinie poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu diagnozowania, czy w danej sprawie mediacja jest procedurą adekwatną, motywowania członków rodziny do skorzystania z mediacji oraz wzmocnienie ich nastawienia na budowanie samodzielności i autonomii klientów w rozwiązywaniu swoich problemów;
 • wypracowanie kompleksowych, systemowych i skutecznych rozwiązań pomocy rodzinie w kryzysie poprzez włączanie do nich mediacji rodzinnej,
 • rozszerzenie o mediacje rodzinną oferty usług polecanych przez instytucje publiczne,
 • wzmocnienie współpracy środowisk związanych z obszarem pomocy rodzinie na szczeblu lokalnym, wzmocnienie relacji instytucjonalnych i personalnych;
 • rozpowszechnienie standardów świadczonych usług oraz zasad etyki zawodowej mediatora wśród instytucji publicznych zajmujących się pomocą rodzinie w kryzysie;
 • odciążenie pracowników instytucji publicznych w ich codziennej pracy z rodzinami w kryzysie;
 • popularyzacja metody mediacji rodzinnej, wykorzystywanej w pracy z klientem przez OPS w całej Polsce;
 • wzrost zainteresowania mediów ponadlokalnych mediacją rodzinną

Wskaźniki oddziaływania:

 • wzrost skuteczności instytucji publicznych i pozarządowych w pomocy rodzinie w kryzysie w trzech społecznościach lokalnych
 • udzielanie rodzinom w kryzysie profesjonalnej pomocy, w pełni odpowiadającej specyfice problemów, z jakimi zgłaszają się zainteresowani, co przyczyni się do zdecydowanego wzrostu jakości i efektywności świadczonych usług;
 • wzrost skuteczności instytucji publicznych i pozarządowych w pomocy rodzinie w kryzysie;
 • wzrost świadomości społecznej nt. mediacji (czym jest, w jaki sposób i w czym może pomóc, gdzie tej pomocy szukać, etc.), – spowodowanych audycjami, artykułami oraz akcją rozdawania „Mazowieckiego Kuriera Mediacyjnego” mieszkańcom Warszawy w dniu Międzynarodowego Dnia Mediacji – 16 października 2008 r.