Potrzeby rodziców a potrzeby dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie. Rola mediatora rodzinnego

Szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez absolwentów podstawowych szkoleń z mediacji rodzinnych oraz osób, które mają mniejsze doświadczenie w pracy w tym zakresie. W czasie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się trudnej sytuacji rodzinnej z perspektywy każdej ze stron oraz z perspektywy dziecka, a także wzbogacić warsztat pracy mediatora rodzinnego w zakresie mediacji konfliktów z udziałem dzieci. Szkolenie ma formę warsztatową. Warsztaty obejmują superwizowane symulacje oraz analizę przypadków.

CELE SZKOLENIA:
• poszerzenie wiedzy na temat istoty problemów rodziny w kryzysie i trudnej sytuacji dziecka w przypadku rozstania rodziców
• przybliżenie roli mediatora w pracy z rodzicami na rzecz ochrony dziecka przed skutkami konfliktu rodziców i jego adaptacji do nowej sytuacji
• poszerzenie praktycznych umiejętności mediacyjnych, dotyczących pogodzenia realizacji potrzeb skonfliktowanych małżonków z potrzebami dziecka
• udoskonalenie umiejętności włączania dzieci do mediacji
• udoskonalenie umiejętności sporządzania planów opieki rodzicielskiej

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
I . Specyfika mediacji rodzinnych w sprawach dotyczących dzieci
II. Rodzaje konfliktów rodzinnych z udziałem dzieci:
1. Konflikty dotyczące rozbieżnych metod wychowawczych rodziców
2. Konflikty związane z rozwodem i separacją rodziców, dotyczące:
• ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców
• ustalenia kontaktów dziecka z rodzicem, mieszkającym oddzielnie
• określenie udziału każdego z rodziców w opiece nad dzieckiem
( określenie obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej)
• ustalenie kontaktów dziecka z innymi ważnymi dla dziecka członkami rodziny ( min. dziadkami, rodzeństwem )
• ustalenie wysokości alimentów
3. Konflikty w rodzinach zrekonstruowanych
– konflikty związane z pojawieniem się nowych partnerów rodziców oraz ich dzieci
– konflikty w rodzinach adopcyjnych oraz zastępczych
III. Ochrona interesów dziecka w mediacji
1. ochrona dziecka w konflikcie rodzinnym jako nadrzędne zadanie mediatora
2. prawa dziecka, jakie mogą ulec naruszeniu w sytuacji konfliktu rodzinnego oraz separacji i rozwodu rodziców
3. osoby i instytucje, których zadaniem jest pomóc w ochronie interesów dziecka
IV. Sytuacja dziecka i jego potrzeby w konflikcie rodziców , w zależności od:
– wieku dziecka
– rodzaju konfliktu
– fazy rozwodu oraz jego przebiegu
– postaw rodzicielskich
– wzajemnych postaw rodziców
V. Przybliżenie rodzicom perspektywy dziecka na ich konflikt.
VI. Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu potrzeb dzieci oraz oddzielenie ich od ich własnych potrzeb.
VII Rola edukacyjna mediatora rodzinnego w zakresie współpracy stron na płaszczyźnie rodzicielskiej.
VIII. Włączanie dzieci do mediacji
1. Wskazania i przeciwwskazania
2. Formy oraz zakres włączania dzieci w proces mediacji
3. Rola i odpowiedzialność mediatora wobec dziecka i wobec rodziców w przypadku bezpośredniego udziału dziecka w mediacji.

CZAS SZKOLENIA: 24 godziny

AUTORKA i PROWADZĄCA: Tamara Pocent – rekomendowana trenerka mediacji rodzinnej SMR, superwizorka mediacji rodzinnej. Mediatorka w Ośrodku Mediacji Kancelarii Prawniczej „Patrimonium” i Fundacji Mediare w Warszawie. Od 1999r. prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, karnych, społecznych, szkolnych, początkowo m. in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, a obecnie także w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym w Warszawie. Prowadzi zajęcia z mediacji w ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Członek – założyciel Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, komunikacji i umiejętności społecznych. Certyfikowany coach ICC.

ORGANIZATOR SZKOLENIA :
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych Szkolenie adresowane do mediatorek i mediatorów SMRM.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy : smr@smr.org.pl do dnia 30 kwietnia 2011.
Koszt szkolenia :
• dla członków SMR cena wynosi : 350,00
• dla pozostałych chętnych cena wynosi : 420,00
Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 30 kwietnia 2011
nr rachunku bankowego SMR:
Bank BPH 63106000760000320000965012