MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI (MDM)

W tym roku po raz drugi w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W jego obchody zaangażowani są mediatorzy oraz instytucje i organizacje, a także Sądy i Prokuratury Apelacyjne z całej Polski. Tegorocznym obchodom patronuje Minister Sprawiedliwości oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

W okresie od 14 do 17 października br. organizowane będą konferencje i seminaria na temat mediacji, skierowane głównie do specjalistów: adwokatów, sędziów, prokuratorów, policjantów, mediatorów. Z informacją na temat mediacji chcemy dotrzeć do wszystkich. Stąd na stronach internetowych oraz tablicach ogłoszeń sądów, prokuratur, policji pojawią się listy mediatorów oraz informacje na temat postępowania mediacyjnego. Nie zabraknie działań skierowanych do mieszkańców miast w całej Polsce. W Warszawie pojawią się na Placu Konstytucji (MDM), Placu Zamkowym i przy Ministerstwie Sprawiedliwości „namioty mediacyjne”, gdzie będzie można skonsultować z mediatorem problem/ sytuację, z którą się borykamy. Prezentowały się tam będą ośrodki mediacyjne oraz odbędą się pokazy sesji mediacyjnych. W tym dniu w Warszawie będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach dla rodziców i dzieci, z elementami mediacji. Międzynarodowy Dzień Mediacji to święto porozumienia. Jego zwieńczeniem będzie flash mob w Warszawie, 15 października br., o godz. 14.00 na Placu Konstytucji – MDM. Zapraszamy wszystkich do przyjścia i zagrania na dowolnym instrumencie, może być nim choćby puszka po fasoli, czy grzebień. Chcemy wspólnie zagrać dobrą muzykę dla mediacji. Pomogą nam w tym bębniarze z zespołu Samba.

O MIĘDZYNARODOWYM DNIU MEDIACJI

Tradycja MDM na świecie
Na świecie tradycja Międzynarodowego Dnia Rozwiązywania Konfliktów znana jest od 2005 roku. Święto przypadające w każdy trzeci czwartek października zainicjowane zostało przez Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów). Jego celem jest pogłębianie społecznej świadomości w kwestii pokojowych metod rozwiązywania konfliktów: mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest ono również okazją do uhonorowania działań, pracy i zaangażowania środowiska profesjonalistów, zajmujących się pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. W tym dniu zwraca się szczególną uwagę na wkład mediatorów w budowanie życia społecznego opartego na dialogu i porozumieniu, uświadamia opinii społecznej korzyści wynikające ze stosowania alternatywnych (pozasądowych) metod rozwiązywania konfliktów i sporów. Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz towarzyszące im imprezy odbywają się w kilkunastu krajach na czterech kontynentach. W 2006 roku oficjalny patronat nad świętem objęło Światowe Forum Mediacji (World Mediation Forum) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca mediatorów oraz organizacje i ośrodki mediacyjne z całego świata.

Obchody MDM w Polsce
W czwartek 16 października 2008 roku po raz pierwszy obchodzono to święto również w Polsce pod nazwą Międzynarodowy Dzień Mediacji. Pierwszy Dzień Mediacji był inicjatywą przede wszystkim Janki Waluk. To ona wystąpiła z propozycją, by wprowadzić ogólnopolski Dzień Mediatora czy Mediacji, który łączyłby wysiłki różnych organizacji mediacyjnych i promował rozwój mediacji w Polsce. Janka Waluk, to wielkiej klasy społecznik, działaczka opozycji antykomunistycznej, pracownik naukowy UW oraz wieloletni pracownik Kancelarii Senatu. Była współzałożycielką i prezesem Polskiego Centrum Mediacji, przewodniczącą Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości i członkiem założycielem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Osobą, od której wielu polskich mediatorów uczyło się, jak mediować, a która jak nikt inny przyczyniła się do rozwoju mediacji w Polsce. Janka zmarła 2 kwietnia 2008, ale Międzynarodowy Dzień Mediacji pozostaje jako jedno w wielu jej dzieł. W 2008 roku obchody MDM były w Polsce jeszcze skromne. Rozpoczęła je konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych: „Bliżej rodziny… by jej skutecznie pomóc. Miejsce mediacji w systemie wsparcia rodziny w kryzysie”. Celem obrad było poszukiwanie najlepszych form pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu związanego z rozstaniem, rozwodem czy separacją oraz stworzenie warunków do współpracy i lepszego poznania między specjalistami pracującymi z rodziną. Rozważano szczegółowo rolę mediacji rodzinnej, poszukiwanie dla niej właściwego miejsca w istniejących programach i systemach wspierania rodziny. Ważną rolą konferencji było szersze zainteresowanie społeczeństwa mediacją i popularyzacja tej formy rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Intencją Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych było zachęcenie do korzystania z mediacji, zamiast wstępowania na drogę sądową. W Centrum Warszawy wraz z cukierkami rozdawana była specjalnie w tym dniu wydana okolicznościowa gazeta: „Mazowiecki Kurier Mediacyjny”, poświęcona mediacji rodzinnej. W akcji wzięli udział mediatorzy – członkowie Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, którzy odpowiadali też na pytania dotyczące mediacji i innych pozasądowych metod rozwiązywania konfliktów.

Cele MDM
Międzynarodowy Dzień Mediacji jest okazją dla mediatorów do promowania mediacji w Polsce. Jest to dzień, w którym można zwrócić większą uwagę wielu innych środowisk zainteresowanych rozwiązywaniem konfliktów (szkoły, organizacje przedsiębiorców, instytucje zajmujące się pomocą rodzinie, administracja państwowa itp.) na możliwość stałej współpracy z działającymi w Polsce ośrodkami i organizacjami mediacyjnymi.