Konferencja „Mediacje rodzinne stan obecny i pożądane kierunki rozwoju”

Konferencja „Mediacje rodzinne: stan obecny i pożądane kierunki rozwoju” W lipcu tego roku została uchwalona w Sejmie ustawa wprowadzająca do polskiego prawa cywilnego instytucję mediacji jako alternatywny do sądowego postępowania cywilnego sposób rozstrzygania spraw cywilnych. Aby tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi mediacji w sprawach rodzinnych, w trakcie konferencji chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi na pytania:

Jakie wnioski wynikają dla nas z zagranicznych doświadczeń we wprowadzaniu mediacji do systemu prawnego?
Czego możemy się nauczyć z doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej, a w szczególności Wielkiej Brytanii?
Jakie możliwości dla rozwoju mediacji rodzinnej stwarzają zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego? Jak wykorzystać te możliwości?
Jakie wnioski płyną z dotychczasowych polskich doświadczeń w prowadzeniu mediacji rodzinnych? Co decyduje o jej skuteczności?
Jakie warunki muszą być spełnione, aby mediacje przynosiły rzeczywiste korzyści zarówno stronom zaangażowanym w spór, jak i wymiarowi sprawiedliwości?

ORGANIZATORZY
Ministerstwo Sprawiedliwości,
Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych,
Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych,
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK, 19 września 2005

Mediacje rodzinne w doświadczeniach zagranicznych
Prowadzenie obrad: Sędzia Ewa Waszkiewicz

9.15 Rejestracja uczestników konferencji
10.00 Inauguracja konferencji – Minister Sprawiedliwości oraz Sędzia Ewa Waszkiewicz – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń
10.20 System mediacji rodzinnych w Wielkiej Brytanii na tle innych krajów europejskich – Lisa Parkinson (Wielka Brytania)
11.20 Dyskusja – pytania, refleksje
11.50 Przerwa na kawę

Mediacje rodzinne w doświadczeniach polskich
cz. I – kontekst prawny
Prowadzenie obrad: przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych
12.15 Zmiany w K.p.c – prezentacja ustawy pod kątem zmian przepisów prawnych w sprawach rodzinnych (prof. Jerzy Młynarczyk)
12.40 Zmiany w K.p.c. z perspektywy mediatorów (mec. Violetta Huryn, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych)
13.00 Zmiany w K.p.c. z perspektywy sędziów rodzinnych (przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych)
13.20 Dyskusja
13.45 Przerwa na lunch

Mediacje rodzinne w doświadczeniach polskich
cz. II – praktyka mediacji

Prowadzenie obrad: dr Hanna Przybyła-Basista
14.30 Rozwój mediacji w placówkach RODK – Anna Domagała (Ministerstwo Sprawiedliwości)
14.45 Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodowej: ocena efektów programu eksperymentalnego – Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski)
15.15 Mediacje rodzinne w doświadczeniach praktyka z RODK – Maria Glegoła-Szczap (RODK Warszawa)
15.30 Rozwój mediacji rodzinnych w Polsce w ośrodkach pozasądowych – Agata Gójska (Uniwersytet Warszawski)
15.45 Standardy pracy mediatora i perspektywy rozwoju mediacji rodzinnych w Polsce – Katarzyna Czayka-Chełmińska (Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych) i Maciej Tański (Fundacja Partners Polska)
16.00 Dyskusja i podsumowanie obrad
16.30 Zakończenie konferencji

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
WTOREK, 20 września 2005

Mediacja rodzinna w praktyce
Sesja plenarna

9.30 Inauguracja drugiego dnia konferencji
9.45 Perspektywy rozwoju mediacji rodzinnej w Polsce w obliczu zmian w K.p.c. wprowadzających mediację do polskiego prawa – mecenas Violetta Huryn, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
10.00 Mediacja rodzinna a postępowanie sądowe, czy i kiedy mediacja może być alternatywą dla postępowania sądowego?- przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
10.30 Sposoby zapewnienia równowagi sił w mediacji rodzinnej – Maciej Tański, Fundacja Partners Polska

Zajęcia warsztatowe
Warsztaty będą prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, jednocześnie w czterech grupach łączących mediatorów z przedstawicielami następujących środowisk zawodowych:
1. sędziowie
2. adwokaci
3. kuratorzy sądowi
4. profesjonaliści z zakresu pomocy rodzinie

11.15 Zastosowanie mediacji rodzinnej i warunki jej skuteczności
12.00 Korzyści z mediacji z pespektywy stron sporu, specjalistów zaangażowanych w pomoc oraz wymiaru sprawiedliwości
12.45 W jaki sposób informować i motywować strony do podjęcia mediacji?
13.15 Zasady współpracy poszczególnych środowisk w zakresie praktycznego stosowania mediacji w sprawach rodzinnych

Sesja plenarna
14.00 Jak w praktyce zapewnić skuteczny rozwój mediacji rodzinnych w Polsce? Dyskusja i podsumowanie zajęć warsztatowych
14.30 Zakończenie konferencji