Stowarzyszenie - członkostwo

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych skupia czynnych mediatorów praktykujących w sprawach rodzinnych (członkowie zwyczajni), osoby przeszkolone lub w trakcie szkolenia w zakresie mediacji, nie prowadzące mediacji (członkowie-kandydaci). Ponadto zrzeszamy osoby zasłużone dla mediacji (członkowie honorowi) oraz zainteresowane mediacją, lecz nie będące mediatorami (członkowie wspierający).

Członkowie zwyczajni
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem oraz będąca praktykującym mediatorem rodzinnym.
Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

  Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia (aktualna wysokość składki rocznej: 96 zł + 20 zł wpisowe)
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o mienie Stowarzyszenia.

Pobierz formularz deklaracji członkowskiej

Kandydat/ka na członka zwyczajnego/ członkinię zwyczajną jest proszony o złożenie również dwóch opisów przypadków opisanych zgodnie z wytycznymi SMR.


Członkowie kandydaci
Członkiem kandydatem może być osoba fizyczna nie prowadząca praktyki mediacyjnej, zainteresowana zdobyciem kwalifikacji mediatora rodzinnego, która odbyła przynajmniej 40 godzin szkolenia w zakresie mediacji i przedstawiła pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
Członek kandydat ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

  Członek kandydat zobowiązany jest do:
 • przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
 • regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia (aktualna wysokość składki rocznej: 96 zł + 20 zł wpisowe)

Pobierz formularz deklaracji członkowskiej


Członkowie honorowi
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia. Poza tym posiada takie prawa i obowiązki, jak członek zwyczajny.
Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.


Członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc, złoży pisemną rekomendację dwóch członków zwyczajnych oraz zostanie przyjęta przez Zarząd.
Członek wspierający ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia,
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

  Członek wspierający zobowiązany jest do:
 • przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.Warunki i procedura zmiany statusu członka kandydata na członka zwyczajnego SMR

O zmianie statusu członka kandydata na członka zwyczajnego decyduje na wniosek zainteresowanego Zarząd SMR podejmując stosowną uchwałę.
O zmianę statusu można się ubiegać po ukończeniu szkolenia z mediacji (w tym rodzinnej) w wymiarze minimum 80 godz. zegarowych i spełnieniu jednego z poniżej wymienionych wymogów:

 1. ukończenie przez członka kandydata stażu zgodnie z procedurą stażową SMR (przeprowadzenie 5 spraw mediacyjnych w ko-mediacji z opiekunem stażu, sporządzenie 2 studiów przypadków);
 2. przeprowadzenie przez członka kandydata (samodzielnie lub w ko-mediacji z innym mediatorem) minimum 5 spraw mediacyjnych (z których każda obejmuje minimum 2 sesje wspólne stron) i ich konsultowanie z doświadczonym trenerem - mediatorem w trakcie udziału w spotkaniach specjalnie w tym celu utworzonych grup konsultacyjnych; obowiązkowy jest udział w dwóch spotkaniach po 14 godz. (dwa dni) każde;
 3. przeprowadzenie przez członka kandydata (samodzielnie lub w ko-mediacji z innym mediatorem) minimum 5 spraw mediacyjnych (z których każda obejmuje minimum 2 sesje wspólne stron) i przedstawienie 2 studiów przypadków sporządzonych zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Komisję ds. Standardów i Certyfikacji SMR. W przypadku złożenia przez członka kandydata studiów przypadków Zarząd SMR przed podjęciem decyzji o zmianie statusu zwraca się do Komisji ds. Standardów i Certyfikacji o ich zaopiniowanie.


Od decyzji Zarządu SMR przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków SMR lub Komisji Odwoławczej po jej utworzeniu.